logo

Школски документи

dokumenti

Огласна табла

О нама

o nama

Школски часопис

skolski_casopis

Наши сарадници

Контактирајте нас

еУправа

euprava

Јавна набавка - услуге друмског превоза

На основу чл.39.и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15),чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“бр. 86/2015) Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга превоза ученика школе број 105/19 од 14.03.2019. године и Одлике о именовању Комисије за јавну набавку мале вредности,број 106/19 од 14.03.2019. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга: Услуге друмског превоза.

Преузмите:

Јавна набавка - јогурт

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 ,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности дел.број 98/19 од 13.03.2019. године и Решења о именовању Комисије за јавну набавку мале вредности деловодни број 99/19 од 13.03.2019. године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – набавка јогурта ЈНМВ бр. 1.1.3/2019.

Преузмите:

Jавнa набавкa – топли оброк

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 ,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број. 90/19,од 11.03.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку дел.бр.92/19, од 11.03.2019.г. припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТАВЉАЊЕ ТОПЛОГ ОБРОКА у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 1.1.1/2019.

Преузмите:

Jавнa набавкa – пециво

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности дел.број 73/19 од 07.03.2019. године и Решења о именовању Комисије за јавну набавку мале вредности деловодни број 74/19 од 07.03.2019. године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – набавка пецива ЈНМВ бр. 1.1.2/2019.

Преузмите:


Jавнa набавкa - спортскa опремa за опремање фискултурне сале

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број: 44/19 од 20. фебруара 2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број: 40/19-2 од 18. фебруара 2019. године, за набавку спортске опреме за фискултурну салу, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара- спортске опреме за опремање фискултурне сале 1.1.4/19

Преузмите: