logo

Школски документи

dokumenti

Огласна табла

О нама

o nama

Школски часопис

skolski_casopis

Наши сарадници

Контактирајте нас

еУправа

euprava

Jавнa набавкa - пециво

Позивамо вас да поднесете понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара за доделу уговора за набавку пецива, а за потребе ђачке кухиње ШОСО „1.Новембар“ ул.Булевар Вука Караџића бр.9,  32000  Чачак.

Преузмите

1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Уговор о набавци

Јавна набавка - лични пратиоци

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број. 1.2.3/2016- дел.бр.18/16, од 09.02.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1.2.3/2016 дел.бр.19/16, од 09.02.2016. године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуге– АНГАЖОВАЊЕ ЛИЧНИХ ПРАТИЛАЦА УЧЕНИКА ЈН БР. 1.2.3/2016

Преузмите:

1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Уговор о набавци

Јавна набавка - топли оброк

Позивамо вас да поднесете понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара задоделу уговора за набавку топлог оброка за ученике у продуженом боравку бр.1.1.1/16, а за потребе ђачке кухиње ШОСО „1.Новембар“ ул.Булевар Вука Караџића бр.9,  32000  Чачак.

Преузмите:

1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Уговор о набавци