logo

Школски документи

dokumenti

Огласна табла

О нама

o nama

Школски часопис

skolski_casopis

Наши сарадници

Контактирајте нас

еУправа

euprava

Јавна набавка пецива

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности дел.број 41/17 од 08.03.2017. године и Решења о именовању Комисије за јавну набавку мале вредности деловодни број 42/17 од 08.03.2017. године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАза јавну набавку мале вредности добара – набавка пециваЈНМВ бр. 1.1.2/2017.
 
Преузмите:
 

Прва измена Плана јавних набавки за 2017. годину

Преузмите:

 

1. Прва измена Плана јавних набавки за 2017. годину

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

План јавних набавки за 2017. годину

Преузмите:

 

1. План јавних набавки за 2017. годину

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Јавна набавка - превоз ученика

Школа за основно и средње образовање „1. Новембар“, ул. Булевар Вука Караџића бр. 9, 32000 Чачак, позива понуђаче да припреме и поднесу своју понуду за јавну набавку мале вредности услуга превоз ученика  за 2016.годину и делом 2017.годину.

Преузмите:

1. Позив

2. Кoнкурсна документација

3. Уговор о набавци

Jавнa набавкa - јогурт за ђачку кухињу

Позивамо вас да поднесете понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара за доделу уговора за набавку јогурта, а за потребе ђачке кухиње ШОСО „1.Новембар“, ул.Булевар Вука Караџића бр.9,  32000  Чачак.

Преузмите:

1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Уговор о набавци