logo

Школски документи

dokumenti

Огласна табла

О нама

o nama

Школски часопис

skolski_casopis

Наши сарадници

Контактирајте нас

еУправа

euprava

Јавна набавка - ангажовање личних пратилаца ученика

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број. 1.2.2/2017- дел.бр.326/17 од 19.09.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1.2.2/2017 дел.бр.327/17 од 19.09.2017. године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуге– АНГАЖОВАЊЕ ЛИЧНИХ ПРАТИЛАЦА УЧЕНИКА ЈН БР. 1.2.2/2017.
 
Преузмите:
 

Јавна набавка топлог оброка за ученике у продуженом боравку

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 ,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број. 70/17,од 13.03.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку дел.бр.71/17, од 13.03.2017.г. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТАВЉАЊЕ ТОПЛОГ ОБРОКА у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 1.1.1/2017.
 
Преузмите:
 

Јавна набавка јогурта за ученике

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 ,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности дел.број 59/17 од 10.03.2017. године и Решења о именовању Комисије за јавну набавку мале вредности деловодни број 58/17 од 10.03.2017. године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – набавка јогурта.
 
Преузмите:
 

Јавна набавка превоза ученика

На основу чл.39.и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15),чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“бр. 86/2015) Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга превоза ученика школе број 63/17 од 10.03.2017. године и Одлике о именовању Комисије за јавну набавку мале вредности,број 64/17 од 10.03.2017. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАза јавну набавку мале вредности услуга: Услуге друмског превоза.
 
Преузмите:
 

Јавна набавка личних пратилаца ученика

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број. 1.2.2/2017- дел.бр.48/17 од 08.03.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1.2.2/2017 дел.бр.49/17 од 08.03..2017. године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  за јавну набавку мале вредности услуге– АНГАЖОВАЊЕ ЛИЧНИХ ПРАТИЛАЦА УЧЕНИКА ЈН БР. 1.2.2/2017.
 
Преузмите: