logo

Школски документи

dokumenti

Огласна табла

О нама

o nama

Школски часопис

skolski_casopis

Наши сарадници

Контактирајте нас

Јавна набавка - услуге друмског превоза

На основу чл.39.и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15),чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“бр. 86/2015) Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга превоза ученика школе број 105/19 од 14.03.2019. године и Одлике о именовању Комисије за јавну набавку мале вредности,број 106/19 од 14.03.2019. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга: Услуге друмског превоза.

Преузмите: