logo

Школски документи

dokumenti

Огласна табла

О нама

o nama

Школски часопис

skolski_casopis

Наши сарадници

Контактирајте нас

еУправа

euprava

Јавна набавка мале вредности – набавка свежих пецива

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности дел.број 96/20 од 10.03.2020. године и Решења о именовању Комисије за јавну набавку мале вредности деловодни број 97/20 од 10.03.2020. године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – набавка свежих пецива ЈНМВ бр. 1.1.2/2020.

Преузмите:

Јавна набавка мале вредности – набавка јогурта

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 ,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности дел.број 87/20 од 06.03.2020. године и Решења о именовању Комисије за јавну набавку мале вредности деловодни број 88/20 од 06.03.2020. године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – набавка јогурта ЈНМВ бр. 1.1.3/2020.


Преузмите:


1. Позив

2. Конкурсна документација

3. Обавештење о продужењу рока

4. Обавештење о продужењу рока 2

5. Одлука о додели уговора

6. Уговор за набавку јогурта

Јавна набавка мале вредности - услуге друмског превоза и такси услуге

На основу чл.39.и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15),чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“бр. 86/2015) Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга превоза ученика школе број 75/20 од 04.03.2020. године и Одлике о именовању Комисије за јавну набавку мале вредности,број 76/20 од 04.03.2020. године , припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга: Услуге друмског превоза-60100000 и такси услуге-60120000.

Преузмите:

Јавна набавка мале вредности - достављање топлог оброка

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 ,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број. 61/20,од 27.02.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку дел.бр.63/20-2, од 27.02.2020. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ДОСТАВЉАЊЕ ТОПЛОГ ОБРОКА у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 1.1.1/2020.

Преузмите:

План јавних набавки за 2020. годину

Преузмите:

 

Документ 1

Документ 2